Media

Z Literatura przedmiotu
Skocz do: nawigacja, szukaj

Granica między nauką o komunikowaniu a nauką o mediach przebiega w miejscu, w którym procesy komunikowania traktowane w kategoriach praktyk znaczących (a więc ze względu na syntaktyczne i semantyczne aspekty komunikowania) zaczynają być rozważane w związku z samymi technologiami komunikowania i w kontekście towarzyszących im sposobów artykulacji, i to nie tylko jako określone technologie komunikowania, ale i postrzegania. Te zaś nie transportują już znaczeń, lecz dzięki sprzężeniu z umysłem wytwarzają nowe stany świadomości (Andrzej Gwóźdź, Kino i przekaźniki elektroniczne w perspektywie teorii mediów. Wprowadzenie, w: Po kinie?…, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 10)

Antropologia słowa

 • Grzegorz Godlewski, Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Nowe media kreują nowe potrzeby

Np. otrzymywania wiadomości od przyjaciół

Innis

H. Innis - media służą:

 1. do dystrybucji wiedzy w czasie
 2. i w przestrzeni (D. Mersch, Teorie mediów, s. 95)
 • Harold Innis, The Bias of Communication, University of Toronto Press 2008.
 • Harold Innis, Nachylenie komunikacyjne, przeł. A. Melon-Regulska, w: G. Godlewski (red.), "Communicare. Almanach Antropologiczny. Temat: Oralność/piśmienność", Warszawa 2007.

spreadable media

Media, w których dystrybuowaniu istotną rolę odgrywają odbiorcy przesyłający sobie nawzajem interesujące ich zdaniem treści – przyp. MF („rozprzestrzenialne” media), Jenkins

Usuwanie, zapominanie

„Nawet decydowanie, czy zapamiętać czy zapomnieć, nie jest już ekonomiczne”, pisze Viktor Mayer-Schönberger, Delete: The Virtue Of Forgetting In The Digital Age, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2009, s. 68. (za Paulina Jędrzejewska, w: Młodzi i media)

Krytyka nowych mediów

 1. Naomi S. Baron, Always on: language in an online and mobile world, Oxford 2008.
 2. Philippe Breton, La cult d'Internet. Une menace pour le lien social, Paris 2000.
 3. Andrew Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.
 4. Andrew Keen, The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture, New York : Doubleday/Currency, 2007.
 5. Mihai Nadin, Civilisation of Illiteracy
 6. G. Steiner, W zamku Sinobrodego
 7. G. Steiner, Mroczne przywileje cenzury, w: Demokracja i literatura, 1995.

Badania literackie

 1. Ewa Szczęsna, Poetyka mediów : polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.

Nowe media a prasa

 1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer. Kraków : „Uniwersitas” 2000.

Socjologia nowych mediów

 1. Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne / red. Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydaw. Praw., 1981
 2. Hadley Cantril, The Invasion from Mars (słuchowisko Wellesa)

Eschatologia

 1. Makuch S., 2012, Między nauką a popkulturą. Funkcjonowanie pojęcia nieśmiertelności w internecie, [w:] A. Gemra, H. Kubicka [red.], Związki i rozwiązki : relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, Wrocław, 217-226.

Nowe media w Polsce

 1. Media w Polsce: zarys problematyki / Wiesław Sonczyk. - Warszawa : WsiP, 1999.
 2. Bogusława Bodzioch-Bryła, Przepływy, protezy, przedłużenia... : przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, 2015.

Filozofia nowych mediów

 1. Wojciech Chyła, Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
 2. Media: szkic z filozofii i pedagogiki dystansu / Tomasz Szkudlarek. - Kraków : „Impuls”, 1999.
 3. Erik Davis, Techgnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, przeł. J. Kierul, Poznań 2002.
 4. Erik Davis, Techgnosis: myth, magic, mysticism in the age of information, New York 1998.
 5. J. Bobryk, Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001.

Etyka

 1. Etyka środków przekazu / William L. Rives, Cleve Mathews ; tł. Jan Zakrzewski, Ewa Krasnodębska. - Warszawa : Wydaw-a Artyst. i Film., 1995
 2. Wojciech Jerzy Bober, Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008.

Bibliografia

 1. Chris Anderson, Długi Ogon (http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html)
 2. Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More. New York: Hyperion 2006.
 3. Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6.
 4. Jean Baudrillard, Porządek symulakrów, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, oprac. A. Gwóźdź, Kraków 2001.
 5. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, w: Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1996.
 6. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
 7. Bauman
 8. E. Bendyk, Antymatrix
 9. W. Benjamin, Twórca jako wytwórca
 10. Bolz N., Rozstanie z galaktyką Gutenberga, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] Po kinie?...
 11. Régis Debray, Wprowadzenie do mediologii, przeł. Alina Kapciak, Warszawa 2010.
 12. Gillo Dorfles, CZŁOWIEK ZWIELOKROTNIONY, przekład: Teresa Jekiel, Irena Wojnar, wydawca: PWN, Warszawa 1973
 13. Dróżdż, Media. Teorie i fikcje
 14. Dróżdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów
 15. P. F. Druck, Społeczeństwo pokapitalistyczne
 16. Dziadzia, Wpływ mediów
 17. Umberto Eco, Apokaliptycy i dostosowani: Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, Warszawa 2010. (szkoła frankfurcka vs. szkoła kanadyjska)
 18. Marian Filipiak, Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2005.
 19. Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Mateusz Halawa, Paweł Mazurek, Agata Nowotny, Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010.
 20. F. Fukuyama, Wielki wstrząs
 21. New Media. 1740–1915, red. Lisa Gitelman, Geoffrey B. Pingree, Cambridge, Massachusetts 2003.
 22. Tomasz Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja
 23. Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
 24. Douglas Rushkoff: Cyberia. Życie w okopach Hiperprzestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Okultura, 2008
 25. Renata Grzegorczykowa, Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej, w: „Język a kultura” 1, Wrocław 1991.
 26. Andrzej Gwóźdź, Kino i przekaźniki elektroniczne w perspektywie teorii mediów. Wprowadzenie, w: Po kinie?..., red. A. Gróźdź, Kraków 1994.
 27. Andrzej Gwóźdź (red.), Wiek ekranów.
 28. M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: jego, Budować, mieszkać, być.
 29. "Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media", red. P. Marecki, M.Pisarski.
 30. Maryla Hopfinger, (red.), Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997.
 31. Maryla Hopfinger, (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa 2005.
 32. Harold A. Innis, Nachylenie komunikacyjne, przeł. A. Melon-Regulska, w: Almanach Antropologiczny 2. Temat: Oralność/piśmienność, red. G. Godlewski et alii, Warszawa 2007.
 33. Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Warszawa 2007.
 34. Henry Jenkins, Convergence culture : where old and new media collide, New York : New York University Press, 2006.
 35. Stanisław Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), Katowice 2000.
 36. B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów
 37. R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne
 38. Antonina Kłoskowska, Społeczna sytuacja komunikowania, "Studia Socjologiczne" 1974 nr 4.
 39. Kowalski, Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów
 40. Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Nowe media. Wprowadzenie, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Kraków 2009.
 41. Loska, Dziedzictwo McLuhanna
 42. Rafał Maciąg. Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012.
 43. M. Miczka-Pajestka, Podmiot i jego cyfrowa egzystencja, w: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.
 44. M. Kita (red.), Dialog a nowe media [1]
 45. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych: Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
 46. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.
 47. Lev Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.
 48. T. Miczka, O niektórych przesunięciach komunikacyjnych, w: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, red. M. Hopfinger, Warszawa 1997.
 49. Marshall McLuhan
 50. Dieter Mersch, Teorie mediów, przeł. Ewa Krauss, Warszawa 2010.
 51. Maciej Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 52. Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe
 53. Byron Reeves, Clifford Nass, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, Warszawa 2000.
 54. H. I. Schiller, Sternicy świadomości
 55. Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. Alicja Kisielewska
 56. Marek Sokołowski (red.), Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju
 57. Z. Suszczyński (red.), Słowo w kulturze mediów
 58. L.Taylor, A.Willis, Medioznawstwo
 59. Thompson, Media i nowoczesność
 60. K. T. Toeplitz, Dokąd prowadzą nas media
 61. Paul Virilio, Bomba informacyjna, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.
 62. Ewa Wilk, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 2000.
 63. Krystyna Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media
 64. Witosz B., Ewolucja form gatunkowych, w tejże: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice 2005, s. 181-195.
 65. P. Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Kielce 2000.
 66. Siegfried Zielinski, Archeologia mediów
 67. Media / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000.

Historia mediów

 1. Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historii mediów. Od Gutenberga do Internetu, przeł. Jakub Jedliński, Warszawa 2010.
 2. Z.Bajka, Historia mediów, Kraków 2008
 3. T.Goban- Klas, Zarys historii rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001